มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

 

standard school

 

ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-395-986-7

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

สารบัญ

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

          - ความสำคัญของเด็กปฐมวัย

          - อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของชาติ

          - เหตุผลที่ต้องมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

          - วัตถุประสงค์

          - กลุ่มเป้าหมาย

          - สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ภาคผนวก ๑ คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

          - มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

          - มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์

การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

          - มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย

ภาคผนวก ๒ แบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ภาคผนวก ๓ คำสั่งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ๔ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

เอกสารอ้างอิง

QRCodeStandard

         <สแกน QR-Code อ่านเอกสารอ้างอิง>